Regulamin

Łańcut, dnia 1 października 2020 r.

 

REGULAMIN

e-targów Max Expo 2020

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany „Regulaminem” określa warunki organizacji
  i uczestnictwa w e-targach Max Expo 2021, zwanych dalej „
  Targami”, w formie online.

 2. Organizatorem Targów jest GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadającą numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 180004113, BDO: 000003403, kapitał zakładowy w wysokości: 13 257 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

 3. Kontakt z Organizatorem może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora: targi@maxexpo.pl lub telefoniczny +48 532 089 072 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00).

 4. Targi odbędą się w okresie od 20 września 2021 od godz. 10:00 do 1 października 2021 do godz. 18:00, dalej „Okres trwania Targów”.

 5. W celu wzięcia udziału w Targach niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari itd.).

 6. Uczestnicy mogą wziąć udział w Targach w formie online, za pośrednictwem platformy internetowej http://maxexpo.pl/, dalej zwanej „Platformą Internetową”.

 7. Uczestnik rejestruje się w celu wzięcia udziału w Targach na Platformie Internetowej w Okresie trwania Targów.

 8. Rejestracja” - proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Targach.

 9. Formularz Zgłoszeniowy” oznacza formularz, za pomocą którego następuje zgłoszenie w celu Rejestracji na Targi.

 10. Partner” oznacza podmiot, który w związku z organizacją Targów zawarł z Organizatorem umowę partnerską lub sponsoringową.

 11. Każdy podmiot, któremu Organizator zlecił prace związane z organizacją Targów zwany jest dalej „Podwykonawcą”.

 12. Informacje o Targach znajdują się na stronie internetowej: http://maxexpo.pl/, zwanej dalej „Stroną internetową” oraz na Platformie Internetowej.

 13. Uczestnictwo w Targach jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnik dokonując Rejestracji akceptuje tym samym warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 14. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Targach poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu na adres targi@maxexpo.pl .

 

§ 2

Warunki uczestnictwa

 1. Udział w Targach może wziąć osoba prawna, która spełni łącznie poniższe warunki:

 1. jest podmiotem zrzeszonym w sieci Organizatora - Max Elektro, Max Kuchnie, jest niezrzeszonym w żadnej sieci Kontrahentem GT GROUP lub jest producentem będącym stroną umowy handlowej zawartej przez Organizatora;

 2. dokonała Rejestracji Uczestnika poprzez Formularz Zgłoszeniowy lub w inny sposób określony przez Organizatora;

 3. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

 4. spełni warunki uczestnictwa w Targach opisane w Regulaminie (zwana jako „Uczestnik”).

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawa danego podmiotu do udziału w Targach poprzez żądanie od osoby dokonującej Rejestracji wskazania imienia i nazwiska (w przypadku podmiotów prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG), adresu e-mail, numeru telefonu (o ile zostanie on przekazany Organizatorowi), nazwy firmy, numeru NIP. Jeśli Uczestnik nie przedstawi ww. danych, Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału takiego Uczestnika w Targach do chwili przedstawienia stosownych informacji. Weryfikacja, o której mowa w niniejszym ustępie, może nastąpić zarówno w trakcie Rejestracji, jak też przez cały czas trwania Targów.

 2. Organizatorowi Targów przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Targach, w przypadku:

 1. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika w mechanizm Platformy Internetowej lub Strony Internetowej,

 2. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika w system komputerowy obsługujący Targi,

 3. podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych,

 4. naruszenia przez Uczestnika dowolnego postanowienia Regulaminu.

 5. Przekazania osobom / podmiotom trzecim (niezarejestrowanym na Platformie) materiałów zawartych na platformie targowej – w szczególności OFERT HANDLOWYCH, które są przygotowane i dedykowane wyłącznie dla Uczestników zarejestrowanych na targi.

 1. O wykluczeniu Uczestnika z Targów, Organizator poinformuje Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas Rejestracji.

 2. Agenda Targów zostanie udostępniona na Platformie Internetowej oraz w komunikacji newsletterowej do zarejestrowanych Uczestników.

 

 

 

§ 3

Rejestracja na Targi

 1. Uczestnik dokonuje Rejestracji za pomocą Formularza Zgłoszeniowego.

 2. W celu dokonania Rejestracji niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari itd.).

 3. W przypadku, gdy Organizator udostępni Formularz Zgłoszeniowy lub Platformę Internetową do korzystania na urządzeniach mobilnych, niezbędne będzie posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego korzystanie ze sklepu Google Play lub App Store, a także pobranie i zainstalowanie aplikacji z jednego z wyżej wymienionych sklepów z aplikacjami.

 4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub odrębnych umów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub brak możliwości korzystania z Platformy Internetowej i oferowanych usług w przypadku, gdy spowodowane jest to:

 1. siłą wyższą, czyli zdarzeniami, na które Organizator nie ma wpływu;

 2. podaniem nieprawidłowych danych w ramach Formularza Zgłoszeniowego;

 3. problemami technicznymi z urządzeniem lub dostępem do Internetu po stronie Uczestnika.

 1. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Targach online.

 2. Organizator nie ma wpływu na to, w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Targów i nie odpowiada za działania innych Uczestników, niezgodne z Regulaminem, które spowodowały lub mogły spowodować szkodę po stronie Uczestnika.

 3. Na adres e-mail Uczestnika będą przesyłane informacje i oświadczenia związane z uczestnictwem w Targach lub zamówieniem dodatkowych usług z nimi związanych. Oświadczenie przesłane na taki adres uznaje się za doręczone Uczestnikowi, który został zarejestrowany z wykorzystaniem danego adresu. Zmiana adresu wymaga powiadomienia Organizatora.

 

§ 4

Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub odrębnych umów oraz w granicach dopuszczalnych prawem, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które poniósł Uczestnik w związku z uczestnictwem w Targach lub rezygnacją z udziału w nim. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Targach wywołany siłą wyższą lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 2. W każdej sytuacji, w zakresie dopuszczalnym prawem, Organizator nie ma obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w Targach poniesionych przez Uczestnika w inny sposób niż za pośrednictwem Organizatora.

 3. Wszelkie reklamacje związane z realizacją praw Uczestników związanych z uczestnictwem w Targach mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia Targów lub dnia, w którym Targi miały się zakończyć, nie później jednak niż 5 dni od wystąpienia okoliczności będącej przyczyną reklamacji.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Targów należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Targów.

 5. Pisemne zgłoszenie reklamacji Uczestnik jest zobowiązany podpisać i wysłać na adres korespondencyjny: GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub adres e-mail: targi@maxexpo.pl.

 6. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: dane Uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail, wskazać czego reklamacja dotyczy.

 7. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 14 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 5

Obowiązki związane z uczestnictwem w Targach

 1. Każdy Uczestnik Targów zobowiązuje się do przestrzegania dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz Netykiety.

 2. Treści na czatach są moderowane w sposób automatyczny lub manualny.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia z Targów Uczestnika przekazującego nieodpowiednie, wulgarne treści, treści niedozwolone przez prawo lub zasady współżycia społecznego, treści nawiązujące swoją tematyką do płci, wieku, orientacji seksualnej, rasy lub innych tematów mogących powodować uczucie dyskryminacji u innych Uczestników.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestnika sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego działania Organizatorowi, innym Uczestnikom lub podmiotom trzecim.

 

§ 6

Rejestracja przebiegu Targów

 1. Uczestnicy w trakcie trwania Targów nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu Targów, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.

 2. Uczestnik, który dokonał nagrania przebiegu Targów wbrew woli Organizatora oraz wykorzystał lub rozpowszechnił nagranie, ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niezgodnego z prawem rozpowszechnienia nagrania, w tym wizerunku osób występujących na nagraniu.

§ 7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest GT GROUP Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224213, posiadającą numer NIP: 8151664972 oraz REGON: 180004113.

 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który dostępny jest pod numerem telefonu: + 48 509 403 053 oraz adresem e-mail: iod@gtpoland.eu . Osobą odpowiedzialną za sprawowanie tej funkcji jest Pan Jacek Chmiel.

 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i celu niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia Targów.

 4. Dane osobowe Uczestników gromadzone są poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Administrator gromadzi następujące dane osobowe: imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie wpisu do CEIDG), nazwa firmy, adres e-mail, nr telefonu (o ile zostanie on przekazany Organizatorowi) oraz nr NIP.

 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora są:

 1. art. 6 ust. 1 lit b RODO – akceptacja regulaminu (Umowy),

 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w Targach. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Targach.

 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane przez Organizatora przez czas jej trwania oraz na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń przez 10 lat od dnia jej rozwiązania. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa, w tym: organom ścigania, organom administracji publicznej.

 4. Organizator ponadto powierza dane osobowe podmiotom, które współdziałają z nim w celu przygotowania i przeprowadzenia Targów, w tym w szczególności w zakresie: wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych, wsparcia prawnego administratora, usług księgowych oraz marketingowych.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 8

Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa do tytułu i agendy Targów, Strony Internetowej, Platformy Internetowej, układu, logo, grafik, zdjęć, plików audio i video o wszelkich innych materiałów wykorzystywanych do promocji Targów przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.

 2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw.

 3. Zakazane jest usuwanie lub modyfikowanie informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnej zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Targów.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub agendy Targów.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie Internetowej Organizatora.

 3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminów Podwykonawców Organizatora.

 4. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu, a materiały reklamowe i promocyjne Targów mają jedynie charakter informacyjny.

 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z organizacją i przebiegiem Targów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 7. W przypadku, gdyby okazało się, że którekolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub jest nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce postanowień Regulaminu, które pozostają sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub nieważne, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Organizatora.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2021 r.